06

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

1. Zarządzającym kortami tenisowymi jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont z siedzibą we Włocławku ul. Matejki.

2. Korty tenisowe ziemne są czynne sezonowo w godzinach od 8ºº do 20ºº.

3. Użytkownikiem kortów może być każdy kto dokona rezerwacji i uiści odpowiednią opłatę za wynajem kortu.

4. Wysokość opłat za korzystanie z kortów jest określona w cenniku.

5. Należność za udostępnienie kortów jest pobierana przed rozpoczęciem gry i po ustaleniu przez obsługę numeru kortu.

6. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonać osobiście na terenie obiektu bądź telefonicznie (patrz zakładka kontakt).

7. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić dzień wcześniej przed ustalonym terminem wynajmu kortu, jeśli warunki pogodowe nie uległy pogorszeniu.

8. Za niewykorzystaną rezerwację i brak jej odwołania obowiązuje normalna opłata.

9. Zarządzający może wynająć kort innej osobie, jeśli rezerwujący nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut ,każde spóźnienie jest wliczone do rezerwacji, licząc od początku godziny rezerwacji.

10. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych zgodnie z Regulaminem mogą dokonywać rezerwacji tylko za opłatą z góry.

11. Zarządzający może odwołać rezerwację w każdym czasie, jeśli jest taka konieczność uzasadniona stanem technicznym obiektu i złymi warunkami pogody , a także na czas rozgrywanych turniejów. Za rezerwacje odwołane przez Zarządzającego, nie są pobierane opłaty.

12.Wysokość opłat za korzystanie z kortów tenisowych ustala Zarząd Ogniska TKKF Horyzont. Obowiązujący cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

13. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

14. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
a) Gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego.
b) Stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych obsługi obiektu.
c) Zachowania czystości i porządku.
d) Zachowania się w taki sposób aby nie zakłócać gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich.
e) na 5 min przed upływem wyznaczonego czasu grający są zobowiązani do zakończenia gry i posiatkowania kortu.

15. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
a) Niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu.
b) Spożywania na terenie obiektu napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających i psychotropowych, palenia tytoniu.
c) Wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami.
d) Używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

16. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.

17. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich celowym działaniem.

18. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.

19. Skargi i wnioski można składać obsłudze obiektu lub Prezesowi Ogniska TKKF Horyzont we Włocławku ul. Matejki 7.